Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно съвременните, общоприети достижения на медицинската наука и практика. При отклонение от тези задължения, в резултат на което са възникнали неблагоприятни последици за болния, може да се ангажира отговорността на лекаря, ако неговото действие или бездействие са в резултат на виновно поведение. Виновно е поведението не само в случаи на преднамереност и умисъл.  Прочети още ....

Права при лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични фондове, понякога е необходимо да се извършват някои eu flagпредварителни административни действия. Има три административни органа, които имат право да издават разрешение и да заплащат за лечение в чужбина.
Комисия за лечение в чужбина към МЗ
Единият от тях е Комисията за лечение в чужбина, създадена към Министерството на здравеопазването. Комисията разглежда случаи .... Прочети още ....

Съдебни дела срещу администрацията

burocracyАдминистративните съдебни дела се водят тогава, когато административен орган, отказва да изпълни задълженията си, записани в закон или подзаконов burocracyнормативен акт.
Пред Административния съд може да се оспорват индивидуални и общи административни актове, общи административни актове, подзаконови нормативни актове или отказът на административния орган да издаде такива.
Тези дела се водят пред съответния административен съд. Прочети още ....

УКАЗАНИЕ за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права най-малкото:
Право да получите лечение без дискриминация по раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Право на безплатна помощ при спешни състояния на територията на цялата страна на телефон 112. Прочети още .....

ssЦентър за защита правата в здравеопазването работи по реализацията на проект „Открито за психичните разстройства“ по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве“,осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ 2009-2014 г. или по известен като Норвежката програма.

Целта на проекта е борбата със стигмата, намаляване на дискриминацията и неравното третиране на болните с психични разстройства, чрез повишаване на публичното самосъзнание и най-вече чрез разбиране на хората с тези страдания, които са болестни състояния като всички останали. Конкретните ни цели са повишаване информираността и моделиране на поведение в обществото за преодоляване на предразсъдъците нашите послания да достигнат до максимален брой хора. По този начин ще подпомагаме хората с психични разстройства, които да намерят работа, да се обучават, да имат реализация и най-вече да не бъдат игнорирани от обществото. Те са хора като нас, но по-чувствителни и уязвими.

Програмата се реализира в тясно партньорство с Медицинските Университети в България и водещи специалисти в областта на психиатрията. МУ София- проф. Вихра Миланова,Ректор и Ръководител Катедра по психиатрия към УМБАЛ „Александровска; доц. Христо Кожухаров УМБАЛ „Света Марина“ Варна; Доц. Мая Стоименова, ръководител катедра по психиатрия към МУ Плевен, ръководител клиника по психиатрия към УМБАЛ „Георги Странски“, Плевен; проф. Дрозстой Стоянов МУ Пловдив.

Програмата на проекта включва:
- Проучване нагласите в обществото към хората с психичниразтройства;
- Повишаване степента на информираност на журналистите с ресори здравеопазване, криминалистика, правосъдие, тези, които формират общественото мнение. Целта на проекта е да им помогнем да разберат по-добре проблемите на хората с психични разстройства, естеството на заболяването, необходимостта от приобщаване и безопасността за тях и околните;
- Повишаване на степента на информираност за противодействие нанеравенството сред работодатели на средни и големи предприятия. Това са хората, които в голяма степен могат да преодолеят негативните нагласи към хората с психични разстройства, да осъзнаят, че тези хора не са опасни, дори могат да бъдат много продуктивни и креативни, полезни във всяка една сфера и да бъдат отлични работници;
- Повишаване на степента на информираност сред студенти от медицинските специалности. Това са младите, които в бъдеще ще могат от научна гледна точка да бъдат носителите на новото отношение към хората с психични разстройства;
- Насърчаване на търсене на помощ за децата с психични проблеми от ромски етнос. Това е етническата група, кояточесто е обект на дискриминация по други признаци, а освен това са налице предпоставки за дискриминация вътре в самата група по отношение на децата с психични разстройства;
- Взаимодействие с близките и семействата на хора с психични разстройства. Това са хората, за които проблемите с психичните заболявания са всекидневие и макар да са най-близодо болните, сред тях също може да има стигматизиране. Целта на проекта е да ги срещнем и да им създадем условия свободно да споделят проблемите си и да си взаимодействат при решаването им, да станат обществени говорители по тези проблеми. Да не страхуват и срамуват;
- Повишаване степента на информираност в обществото. Хората с психични разстройства – попредварителни данни над 1 милион души у нас имат пряка полза, изразяваща се в намаляване на дискриминацията, преодоляване на неравното третиране, улесняване на намиране на работа, възможност открито да се обсъждат проблемите.
- Партньорство с Норвегия. Популяризиране напроведената Анти- стигма кампания в България със специалисти, НПО, медии; Създаване на възможности за бъдещо сътрудничество в областта на медицината и по- специално на психиатрията.
Никой от нас не е гарантиран, че в сложното ни време може да ни се отключи болест, кодирана в гените ни или предизвикана от стрес и трудности. Истината е, че в обществото сега има доста душевно страдание – подложено на стрес, несигурност. От друга страна много силно разрушаване на ценностите, лутане, търсене – отнася се не само за по-старото поколение, но и за следващите поколения. Свидетели сме на много неща, размерите са доста широки…

В рамките на проекта беше подготвено задълбочено научно изследване на нагласите на хората с психична болест, родственици и психиатрични специалисти, проведено в УМБАЛ „Александровска“ от екипа на проф. Вихра Миланова, ректор на МУ София, Ръководител катедра по Психиатрия и медицинска психология към УМБАЛ „Александровска”.
В изследването са представени резултатите от изследване на интернализираната стигма (автостигма) за психичната болест при лица с психиатрични диагнози. Основният изследователски въпрос е свързан с влиянието на осем социално-демографски и медицински фактори върху равнището на автостигма. Автостигмата се детерминира преди всичко от фактическото състояние на социалната изолация/ социално включване на индивида и от спецификата на психичното заболяване, най-вече от субективно възприятие за неговата дълбочина и тежест. То се изразява най-често чрез (1) социално отдръпване - чувството у индивида за примирение; избягване на хората от общността поради страх от отхвърляне или за предпазване на близките от притеснения; чувството за социална изолация; поставяне в зависимост от другите, както и чувството за неадекватност в нормална среда и (2) чувството за дискриминация у индивида поради неговите психични проблеми; отбягването, обидното или снизходително отношение от страна на хората от общността.Резултатите от проведените анализи предоставят достатъчно убедителни свидетелства, че в процеса на интернализиране на негативните нагласи към психичната болест, поддържани от хората в обществото, тежестта на тези нагласи като цяло се модифицира от наблюдаваните социално-демографски и клинични характеристики на лицата, страдащи от психични заболявания.
Разработени и отпечатани са брошури към обществото и ромските медиатори „Митове и факти за психичните разстройства“, които се разпространяват в здравните заведения и ще бъдат разпространени и чрез нашите медийни партньори. Срещи - обучения с ромските медиатори се състояха в София, Бургас, Варна, Пловдив, Плевен. Подготвени са и препоръки към работодателите, като срещите с тях предстоят през септември. Разработени са и препоръки към медиите, които бяха представени от доц. Мая Стоименова, ръководител катедра по психиатрия към МУ Плевен, ръководител клиника по психиатрия към УМБАЛ „Георги Странски“, Плевен. Настолно четиво, защото всички знаем как в мнозинството си медиите отразяват преди всичко сензационно новини, свързани с хора с психични проблеми.
В рамките на проекта се реализира документален филм с работно заглавие „Открито за психичните разстройства” с режисьор Стефан Джамбазов. Той е завършен снимачно, като той не отразява събитията около реализацията на проекта, а изследва стигмата спрямо хората с психични проблеми, като е разговаряно с пациенти, има специален акцент към ролята на изкуството като съществена част от лечението. Повикът на филма е за промяна на отношението на обществото ни към хората с психични проблеми, за един по хуманен свят. Той ще бъде показан в кино „Одеон” и Американския културен център, където готвим панорама на наши и чуждестранни филми по темата.
Разработени и отпечатани са брошури към обществото и ромските медиатори „Митове и факти за психичните разстройства“, които се разпространяват в здравните заведения и ще бъдат разпространени и чрез нашите медийни партньори. Срещи - обучения с ромските медиатори се състояха в София, Бургас, Варна, Пловдив, Плевен. Подготвени са и препоръки към работодателите, като срещите с тях предстоят през септември.
В рамките на проекта се реализира документален филм с работно заглавие „Открито за психичните разстройства” с режисьор Стефан Джамбазов. Той е завършен снимачно, като той не отразява събитията около реализацията на проекта, а изследва стигмата спрямо хората с психични проблеми, като е разговаряно с пациенти, има специален акцент към ролята на изкуството като съществена част от лечението. Повикът на филма е за промяна на отношението на обществото ни към хората с психични проблеми, за един по хуманен свят. Той ще бъде показан в кино „Одеон” и Американския културен център, където готвим панорама на наши и чуждестранни филми по темата.
По време на кампанията ще бъде излъчван и видео и аудио клип с автор Владислав Карамфилов (Влади Въргала).

 


Потребителски рейтинг на болниците

hospitalsТук пациентите оценяват болниците. Бъдете информирани преди да изберете. Станете един от оценителите и споделете мнението си. Вижте как ......

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

nsvokЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...